Gebruiksvoorwaarden Mijn Viverion

 

Begrippen:

 • Gebruiker: een natuurlijke persoon die huurt bij Viverion en gebruik maakt of gaat maken van Mijn Viverion
 • Mijn Viverion: een online dienst die Viverion aan de gebruiker aanbiedt en waarvoor deze gebruiksvoorwaarden gelden.
 • Viverion is een woningcorporatie, statutair gevestigd te Lochem.

Artikel 1: toepasselijkheid en wijziging

1. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van Mijn Viverion. Gebruiker zal de bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden altijd nakomen.

2. Viverion is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal tenminste vier weken voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, gebruiker via Mijn Viverion informeren en in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

3. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn automatisch van toepassing, tenzij de gebruiker expliciet bij Viverion aangeeft dat hij de gewijzigde gebruiksvoorwaarden niet accepteert. Dit moet gebeuren binnen vier weken na ontvangst van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, door middel van het opzeggen van het gebruik van Mijn Viverion.

 

Artikel 2: het product

1. Mijn Viverion is een online dienst die door Viverion aan gebruiker wordt verleend. De gebruiker kan via Mijn Viverion online zaken regelen met betrekking tot de gehuurde woning of garage/parkeerplaats, zoals het wijzigen en raadplegen van de persoonlijke gegevens, het doorgeven van een reparatieverzoek, het inplannen van een afspraak, het aanvragen van een betalingsregeling en het melden van woonfraude of overlast.

2. Aan het gebruik van Mijn Viverion zijn geen kosten verbonden. Kosten verbonden aan het verkrijgen van toegang tot het internet of gebruik van (rand)apparatuur door gebruiker, zijn voor rekening van gebruiker.

 

Artikel 3: aanvraag gebruikersnaam en wachtwoord  

 1. Om toegang te krijgen tot en voor het gebruik van Mijn Viverion ontvangt de gebruiker activeringsgegevens via een e-mail van Viverion, na afsluiten van een huurcontract.

 2. Viverion behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een aanvraag te weigeren. Zij zal gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de weigering.

 3. Gebruiker moet met deze gegevens het account eenmalig activeren. Gebruiker moet na activering van zijn account een eigen zelf gekozen wachtwoord aanmaken.

 4. De activeringsgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord mogen alleen door gebruiker worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar.

 5. Een medehuurder die gebruik wil maken van Mijn Viverion kan zelf activeringsgegevens via Viverion aanvragen.

   

  Artikel 4: blokkeren toegang

  1. Indien bij het inloggen op Mijn Viverion drie keer een verkeerd wachtwoord wordt ingevuld, wordt de toegang tot Mijn Viverion geblokkeerd. Na een uur kan de gebruiker opnieuw inloggen.

   

  Artikel 5: beheer en onderhoud

  1. Viverion is gerechtigd Mijn Viverion tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen of het gebruik daarvan te beperken, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging of in verband met onderhoud. Viverion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling of beperking voor de gebruiker met zich mee kan brengen.

   

  Artikel 6: opzeggen, beëindigen

  1. Gebruiker heeft het recht het gebruik van Mijn Viverion op te zeggen. De gebruiker kan hiervoor contact opnemen met Viverion.

  2. Viverion kan het gebruik van Mijn Viverion beëindigen of (gedeeltelijk) opschorten indien zij daartoe gronden aanwezig acht.

   

  Artikel 7: aansprakelijkheid

  1. Viverion heeft de inhoud van Mijn Viverion met de grootste zorg samengesteld. Zij staat niet in voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in het bijzonder voor onvolledigheden, niet actuele of onjuiste informatie.

  2. Het gebruik van Mijn Viverion is volledig voor risico van de gebruiker. Onbevoegd gebruik of misbruik daarvan komt voor rekening van gebruiker. Viverion is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van Mijn Viverion.

  3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Viverion is niet verplicht de gegevens die gebruiker opgeeft te controleren.

  4. Viverion biedt Mijn Viverion en de daarop geplaatste informatie aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Viverion niet dat Mijn Viverion ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen.

  5. Gebruiker vrijwaart Viverion voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn gebruik van Mijn Viverion en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.