Governance

Goed bestuur (good governance) 

Governance gaat over de mate waarin deugdelijk bestuur plaatsvindt. Viverion wil geïnteresseerden en belanghebbenden inzicht geven in de governancestructuur van haar organisatie. Belangrijke onderwerpen zijn transparantie, het afleggen van verantwoording en - waar mogelijk - het betrekken van belanghebbenden bij de besluitvorming. De regels daarvoor zijn voor een deel terug te vinden in Governancecode woningcorporaties en in de wettelijke regelgeving waaronder een corporatie valt.

AedesCode

Viverion is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijven we ook de AedesCode. In deze code laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving. Download de AedesCode.

Integriteitscode en klokkenluidersregeling

Om de directie en de medewerkers een leidraad te bieden bij het integer handelen heeft Viverion een integriteitscode opgesteld. Viverion wil dat de integriteitscode in de praktijk meer is dan een verzameling van regels. De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Download de integriteitscode.
Daarnaast is er een voorziening voor het melden van misstanden (of het vermoeden ervan) in de vorm van een klokkenluidersregeling.

Stichting

Viverion is een stichting, die in 2008 is ontstaan uit een fusie tussen Stichting de Goorse Volkswoning en Stichting Spectrum Wonen. In onze statuten leest u hoe Viverion als stichting bestuurlijk in elkaar steekt en wat de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op de directie van Viverion en de algemene gang van zaken van de stichting en de met de stichting verbonden ondernemingen. Daarnaast adviseert de rvc de directie op verschillende gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de rvc op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. De taken en werkwijze van onze rvc zijn vastgelegd in een reglement. Tevens is er een algemene profielschets van onze rvc beschikbaar en een actueel rooster van aftreden.

Auditcommissie

De Auditcommissie ziet erop toe dat de organisatie sluitende procedures en controlesystemen onderhoudt, ter beheersing van de financiële en operationele risico’s. Daarnaast houdt zij controle op de integriteit van de financiële rapportages.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit leden van de raad van commissarissen en houdt zich onder andere bezig met de benoeming en het ontslag van directieleden en de bezoldiging van de directie. Download hier het remuneratierapport.

Contact

Nu te huur

RIJSSEN,
OOSTERHOFWEG 30 TUSSENWONING
Netto huur € 565,56

Nu te huur

Diepenheim 1 woning
Goor 5 woningen
Holten 1 woning
Rijssen 3 woningen
 
0 - Noorderwal

Nu te koop

Lochem,


Appartement
Koopprijs € 165.000,00 kk
1 - Noorderwal

Nu te koop

Lochem,


Appartement
Koopprijs € 185.000,00 kk
2 - J.M. de Bruijnstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 217.000,00 von
3 - J.M. de Bruijnstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 214.000,00 von
4 - Groenehof

Nu te koop

Barchem,


Appartement
Koopprijs € 162.500,00 kk
 
X

Om uw gegevens te beheren dient u eerst in te loggen. Als u zich nog niet geregistreerd heeft als woningzoekende, dient u dat eerst te doen via het menu Woningaanbod/Registreren.

Inloggegevens

wachtwoord vergeten wachtwoord vergeten

Voer uw registratienummer en e-mailadres in.


Inloggegevens