Gemeenten, collega-corporaties en huurdersorganisaties

Samen werken aan goede prestaties

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties delen een gemeenschappelijk belang: een goede huisvesting en leefomgeving voor huurders. Om hier invulling aan te geven werken we nauw met elkaar samen. Deze samenwerking maken we concreet door jaarlijks prestatieafspraken te maken. Hierin leggen we vast wat onze acties voor het komende jaar zijn op volkshuisvestelijk gebied, wie wat doet en wanneer de actie afgerond moet zijn.

Belangrijke onderwerpen in de prestatieafspraken zijn:

 • Betaalbaar wonen met aandacht voor huurprijs, energiekosten en gemeentelijke lasten.
 • Investeren in verbetering en verduurzaming van woningen.
 • Zorgen voor voldoende woningen.
 • Mensen met een zorg- en/of hulpvraag zich thuis laten voelen in hun wijk.
  Hierbij werken we samen met zorg- en welzijnspartijen.
   

Prestatieafspraken in drie gemeenten

Omdat Viverion woningen verhuurt in drie gemeenten, maken we in drie gemeenten afspraken. De documenten met alle prestatieafspraken voor 2021 vindt u hiernaast.

Gemeente Hof van Twente 
Onze collega-corporatie in de gemeente Hof van Twente is Wonen Delden. Onze huurdersorganisaties in de Hof van Twente zijn Stichting Huurdersbelang GBH en Stichting Huurdersbelangen DMR. Huurders van Wonen Delden worden vertegenwoordigd door een eigen huurdersorganisatie.

Jaarlijks maken de gemeente Hof van Twente, de huurdersorganisaties, Wonen Delden en Viverion nieuwe prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken voor 2021 in het kort:

 • Viverion herijkt haar huurbeleid. Doel hiervan is te komen tot een evenwichtig aanbod in alle huurprijsklassen.
 • Oudere huurders willen langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor maakt Viverion 2% van haar woningen geschikt. We beginnen in 2021 en zijn hiermee klaar in 2035.
 • Viverion verhuurt maximaal 3-5 woningen aan mensen vanaf 23 jaar met een zorgindicatie. We werken hierbij samen met zorgpartijen en de gemeente Hof van Twente.

Gemeente Lochem
Onze collega-corporatie in de gemeente Lochem is IJsseldal Wonen. Huurdersvereniging De Berkelstreek behartigt de belangen van onze huurders in de gemeente Lochem. IJsseldal Wonen heeft haar eigen huurdersorganisatie.

Ieder jaar maken de gemeente Lochem, de huurdersorganisaties, IJsseldal Wonen en Viverion nieuwe prestatieafspraken. Voor 2021 hebben we afgesproken:

 • Wonen moet betaalbaar zijn en blijven. Daarom brengen partijen met elkaar in beeld welke regelingen er zijn voor huurders met een lager inkomen, en waar er noodzaak en ruimte is voor extra verlaging van woonlasten.
 • Viverion voert in Lochem vijf onderhouds- en verduurzamingsprojecten uit en in Laren twee. In totaal gaat het om 134 eengezinswoningen en 18 appartementen. De investering in verduurzaming bedraagt ongeveer € 1,3 miljoen.
 • Viverion en de gemeente verkennen de mogelijkheden voor nieuwbouw in Lochem.

Gemeente Rijssen-Holten
De Goede Woning is onze collega-corporatie in de gemeente Rijssen-Holten. Stichting Huurdersbelangen DMR en Huurdersvereniging De Berkelstreek vertegenwoordigen hier onze huurders. De Goede Woning heeft haar eigen huurdersorganisatie.

We hebben met elkaar kader prestatieafspraken gemaakt voor de komende jaren, en deze vastgelegd in het document ‘Samen werken aan sociaal en prettig wonen’. In dit kaderdocument komen het volkshuisvestelijk beleid en de ambities van De Goede Woning, Viverion, de gemeente en de huurdersorganisaties samen. Het sociaal domein heeft hierin een nadrukkelijke plek. In een activiteitenoverzicht hebben we de concrete acties voor 2021 vastgelegd. We noemen een aantal acties:

 • Viverion stuurt op een maximale zoekduur van 12 maanden voor actief woningzoekenden. Als de zoekduur over een periode van 24 maanden structureel hoger is, vraagt dit om verdere analyse, overleg en eventueel ingrijpen.
 • Huurwoningen worden bij voorrang verkocht aan jongeren tot 30 jaar die daarbij gebruik kunnen maken van de starterslening van de gemeente.
 • We gaan in gesprek met zorgpartijen over de voorwaarden waaronder cliënten gehuisvest worden.