Geen objecten gevonden

Gemeenten, collega-corporaties en huurdersorganisaties

Samen werken aan goede prestaties

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties delen een gemeenschappelijk belang: goede huisvesting en leefomgeving voor huurders. Daarom werken we nauw samen. Die samenwerking maken we concreet door jaarlijks afspraken te maken. In deze prestatieafspraken leggen we vast wat onze acties voor het komende jaar zijn op volkshuisvestelijk gebied. Ook leggen we vast wie wat doet en wanneer een actie afgerond moet zijn.

Belangrijke onderwerpen bij de prestatieafspraken zijn:

 • Betaalbaar wonen met aandacht voor huurprijs, energiekosten en gemeentelijke lasten.
 • Investeren in verbetering en verduurzaming van woningen.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om doorstroming te bevorderen.
 • Balans houden in het aanbod vrijkomende woningen voor reguliere woningzoekenden en woningzoekenden die door directe bemiddeling worden gehuisvest.
 • Mensen met een zorg- en/of hulpvraag zich thuis laten voelen in hun wijk. Hierbij werken we samen met zorg- en welzijnspartijen.

Omdat Viverion woningen verhuurt in drie gemeenten, maken we met drie gemeenten afspraken. Alle prestatieafspraken voor 2022 kunt u inzien in de kolom hiernaast. Hieronder vindt u de belangrijkste afspraken per gemeente.

Prestatieafspraken gemeente Hof van Twente 

Onze collega-corporatie in de gemeente Hof van Twente is Wonen Delden. Onze huurdersorganisaties in de Hof van Twente zijn Stichting Huurdersbelang GBH en Stichting Huurdersbelangen DMR. Huurders van Wonen Delden worden vertegenwoordigd door een eigen huurdersorganisatie.

In 2021 hebben partijen ervoor gekozen per thema een gezamenlijke ambitie op te stellen voor de komende jaren en daarnaast concrete afspraken te maken voor 2022. In het kort de belangrijkste afspraken voor 2022:

 • Vanuit de gedachte ‘de juiste persoon in de juiste woning’ onderzoeken partijen de mogelijkheden om doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad te bevorderen. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een oudere (alleenstaande) huurder naar een gelijkvloerse woning. De woning die vrijkomt is vaak een grote eengezinswoning en kan nu worden verhuurd aan een gezin met kinderen.
 • Om voldoende woningen voor regulier woningzoekenden beschikbaar te houden, wijst Viverion maximaal 15% van de nieuwe verhuringen toe via directe bemiddeling. Denk hierbij aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen uit opvangsituaties.
 • Viverion voert aan 195 eengezinswoningen en 54 appartementen groot onderhoud en verduurzaming uit. De investering in verduurzaming bedraagt ruim € 2,2 miljoen.

Uitgebracht persbericht gemeente Hof van Twente

Prestatieafspraken gemeente Lochem

Onze collega-corporatie in de gemeente Lochem is IJsseldal Wonen. Huurdersvereniging De Berkelstreek behartigt de belangen van huurders in de gemeente Lochem. IJsseldal Wonen heeft haar eigen huurdersorganisatie.

Ieder jaar maken de gemeente Lochem, de huurdersorganisaties, IJsseldal Wonen en Viverion nieuwe prestatieafspraken. Voor 2022 zijn we overeengekomen:

 • De gemeente Lochem, IJsseldal Wonen en Viverion voeren een woningmarktonderzoek uit om zicht te blijven houden op de behoefte aan sociale huurwoningen op langere termijn.
 • De gemeente Lochem en Viverion werken samen aan een bouwplan voor de locatie Zuiderbleek 16-18/Groene Kruisstraatje in Lochem.
 • Partijen zetten o.a. bij verduurzamingsprojecten energiecoaches in om huurders meer bewust te maken van hun gedrag. De energiecoaches nemen huurders mee in de mogelijkheden om energie en daarmee geld te besparen en de uitstoot van CO₂ te verminderen.

Uitgebracht persbericht gemeente Lochem

Prestatieafspraken gemeente Rijssen-Holten

De Goede Woning is onze collega-corporatie in de gemeente Rijssen-Holten. Stichting Huurdersbelangen DMR en Huurdersvereniging De Berkelstreek vertegenwoordigen hier onze huurders. De Goede Woning heeft haar eigen huurdersorganisatie.

We hebben met elkaar kaderprestatieafspraken gemaakt voor de komende jaren. Deze liggen vast in het document ‘Samen werken aan sociaal en prettig wonen’. In dit kaderdocument komen het volkshuisvestelijk beleid en de ambities van De Goede Woning, Viverion, de gemeente en de huurdersorganisaties samen. Het sociaal domein heeft hierin een nadrukkelijke plek. In een activiteitenoverzicht hebben we de concrete acties voor 2022 vastgelegd. We noemen er een paar:

 • In het najaar van 2022 sloopt Viverion 22 woningen aan de Irenelaan, Marijkestraat en Nassaustraat in Rijssen. Deze woningen worden in 2023 vervangen door 28 kleine, toegankelijke en betaalbare woningen. Dit betekent een uitbreiding met zes sociale huurwoningen.
 • Inzicht krijgen in de woonlasten (huurprijs, energie- en gemeentelijke belastingen) van huurders.
 • Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven naar meer vergroening van de openbare ruimte door in te zetten op meer groen en minder verharding (project ‘Tegel eruit, groen erin’).

Uitgebracht persbericht gemeente Rijssen-Holten