Gemeenten, collega-corporaties en huurdersorganisaties

Met elkaar werken aan goede prestaties

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties delen een gemeenschappelijk belang: goede huisvesting en leefomgeving voor huurders. Daarom werken we nauw samen. Die samenwerking maken we concreet door jaarlijks afspraken te maken. In deze prestatieafspraken leggen we vast wat onze acties voor het komende jaar zijn op volkshuisvestelijk gebied. Ook leggen we vast wie wat doet en wanneer een actie afgerond moet zijn.

Belangrijke onderwerpen 

We maken afspraken over allerlei onderwerpen, onder andere:

 • Uitbreiding van sociale huurwoningen door de corporaties in alle drie gemeenten tot en met 2030:
  -  260 woningen in de gemeente Lochem
  -  minstens 167 woningen in de gemeente Hof van Twente
  -  200 woningen in de gemeente Rijssen-Holten.
 • Investeren in verbetering en verduurzaming van woningen.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om doorstroming te bevorderen.
 • Balans houden in het aanbod vrijkomende woningen voor reguliere woningzoekenden en woningzoekenden die door directe bemiddeling worden gehuisvest.
 • Mensen met een zorg- en/of hulpvraag zich thuis laten voelen in hun wijk. Hierbij werken we samen met zorg- en welzijnspartijen.
Omdat we in 3 gemeenten woningen verhuren, maken we afspraken met 3 gemeenten:
link-target="_self" Hof van Twente

Onze collega-corporatie in de gemeente Hof van Twente is Wonen Delden. Onze huurdersorganisatie in Hof van Twente is Stichting Huurdersbelang Viverion 0547. Wonen Delden heeft een eigen huurdersorganisatie.

In 2021 hebben partijen ervoor gekozen per thema een gezamenlijke ambitie op te stellen voor de komende jaren en daarnaast concrete afspraken te maken voor ieder jaar. In het kort de belangrijkste afspraken voor 2024:

 • Viverion koopt bij voorkeur 32 sociale huurappartementen aan het Burgemeester Beaufortplein in Markelo aan. Voor de bouw van 26 woningen is inmiddels een vergunning afgegeven.
 • Gemeente Hof van Twente is verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders. Viverion en Wonen Delden leveren een bijdrage aan de door het Rijk opgelegde taakstelling. Dit gebeurt via directe bemiddeling. Omdat Viverion een grotere corporatie is, neemt die het grootste deel hiervan voor haar rekening. Begeleiding van statushouders voor een zachte landing in de wijk wordt steeds belangrijker. Gemeente en corporaties zijn samen met Vluchtelingenwerk en Salut Welzijn daarom in 2023 het project ‘'Zachte Landing' opgestart. Partijen zetten in 2024 deze samenwerking voort.
 • Leefbaarheid in de wijken blijft een belangrijk aandachtspunt. Door de toenemende vraag vanuit bijzondere doelgroepen, neemt de druk op wijken toe. Vanuit de corporaties zetten we in met de inzet van onze wijkbeheerders en consulenten, maar ook door heel actief de samenwerking te zoeken met andere partijen zoals, zorg en welzijn, politie en gemeente. Doel blijft dat iedereen, dus ook de bestaande bewoners, de wijk als thuis (blijven) ervaren.

Prestatieafspraken 2024
Prestatieafspraken 2023
Prestatieafspraken 2022

link-target="_self" Lochem

Onze collega-corporatie in de gemeente Lochem is IJsseldal Wonen. Stichting Huurdersbelang Berkel- en Reggestreek behartigt de belangen van huurders in de gemeente Lochem. IJsseldal Wonen heeft haar eigen huurdersorganisatie. 

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hebben in 2022 afgesproken om meerjaren samenwerkingsafspraken op te stellen.  Deze meerjaren samenwerkingsafspraken geven ambities en doelen weer voor 2023 t/m 2026.

Ieder jaar maken de gemeente Lochem, de huurdersorganisaties, IJsseldal Wonen en Viverion nieuwe prestatieafspraken. Voor 2024 zijn we overeengekomen:

 • Viverion ontwikkelt een herstructureringsplan voor 20 woningen aan de Gerrit Naefflaan/Albert Hahnweg in Lochem. De ambitie is meer woningen terug te bouwen dan er worden gesloopt.
 • Partijen willen ervaring opdoen in het bevorderen van doorstroming van oudere huurders. Viverion maakt een plan hoe bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen aan de Zuiderbleek in Lochem, doorstroming van oudere huurders tot stand  gebracht kan worden.
 • Viverion verduurzaamt 79 woningen, waarvan 30 woningen met energielabel E, F of G.
 • We werken samen door middel van voorlichting en acties om tuinen van bewoners te ontstenen en het regenwater beter te benutten. Viverion vergroent de tuinen bij mutatie van eengezinswoningen. Maximaal 50% van het oppervlak van de tuinen mag bestraat zijn.Samenwerkingsafspraken 2024
Samenwerkingsafspraken 2023
Bijlage 1 - Samenwerkingsafspraken 2023
Jaarschijf 2023
Prestatieafspraken 2022

link-target="_self" Rijssen-Holten

De Goede Woning is onze collega-corporatie. Stichting Huurdersbelang Berkel- en Reggestreek vertegenwoordigt onze huurders in de gemeente Rijssen-Holten. De Goede Woning heeft haar eigen huurdersorganisatie.

We hebben met elkaar kaderprestatieafspraken gemaakt voor de komende jaren. Deze liggen vast in het document ‘Samen werken aan sociaal en prettig wonen’. In dit kaderdocument komen het volkshuisvestelijk beleid en de ambities van De Goede Woning, Viverion, de gemeente en de huurdersorganisaties samen. Het sociaal domein heeft hierin een nadrukkelijke plek. In een activiteitenoverzicht hebben we de concrete acties voor 2024 vastgelegd. We noemen er een paar:

 • Viverion vervangt 22 woningen aan de Irenelaan, Marijkestraat en Nassaustraat in Rijssen en bouwt 28 kleine, toegankelijke en betaalbare woningen. Dit betekent een uitbreiding van 6 sociale huurwoningen.
 • De corporaties inventariseren de mogelijkheden om scootmobiels veilig te stallen in complexen. Daar waar dit problemen geeft, zoeken we samen met de gemeente oplossingen.
 • De corporaties stellen 15 % van het vrijkomend aanbod ter beschikking voor het huisvesten van statushouders en uitstroom beschermd wonen/maatschappelijke opvang.

   

 

 

 

 


Activiteitenoverzicht 2024
Activiteitenoverzicht 2023
Activiteitenoverzicht 2022
Kader prestatieafspraken m.i.v. 2021