Stichting Huurdersbelang GBH

Stichting Huurdersbelang GBH is op 16 oktober 2019 ontstaan uit de fusie van Huurdersvereniging Goor e.o. en het Huurdersplatform Ambt Delden. Op pagina 5 van het Hofweekblad van 13 november 2019 leest u een interview waarin wij ons voorstellen.

Wat staat Stichting Huurdersbelang GBH voor?

Wij komen op voor de belangen van huurders in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden. Dat doen we door: 

  • ondersteuning van bewonerscommissies. Zij behartigen de belangen van huurders/wijkbewoners als zich problemen voordoen in de wijk 
  • vertegenwoordiging van huurders in overlegsituaties met de verhuurder en de gemeente Hof van Twente. Hierbij gaat het om beleid op het gebied van o.a. woonlasten, jaarlijkse huurverhoging, woningtoewijzing, woning uitzetting en onderhoud.

Samenstelling van het dagelijks bestuur

  • André Morsink, voorzitter
  • Frits de Groot, secretaris
  • Harry Verheul, penningmeester
  • Gerrit Wolfs, Bentelo/ Hengevelde/Ambt Delden
  • Yakup Kekik, Goor

Waarom een huurdersorganisatie?

De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de volkshuisvesting voorgedaan. De verantwoording voor het volkshuisvestingsbeleid verschuift voor een groot deel van het Rijk naar de gemeenten. Ook de verhuurders krijgen grotere bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarlijkse huurverhogingen. De huren zullen blijven stijgen. Als individuele huurder kun je daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcorporatie om de tafel gaan zitten, mogen huurders niet ontbreken. Gemeenten en woningcorporaties worden door het Rijk verplicht gesteld op onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid inspraak te bieden aan organisaties van huurders. Het ligt nu voor een groot deel aan de huurders om hier gebruik van te maken en een gelijkwaardige positie ten opzichte van de gemeente en de verhuurder te bereiken.

Stichting Huurdersbelang GBH stelt najaarsvergadering opnieuw uit 

Persbericht 05-10-2020

Nadat de geplande jaarvergadering in april van dit jaar al moest worden geannuleerd als gevolg van  de Corona-uitbraak, heeft de huurdersorganisatie ook de najaarsvergadering afgeblazen.

Huurdersbelang GBH, die de belangen van de huurders van Viverion behartigt in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden, acht het onverantwoord om bij de oplopende besmettingscijfers een openbare vergadering te organiseren.

Hoe de huurders toch te informeren?
Huurdersbelang GBH heeft de jaarstukken 2019 opgenomen in een duidelijk verslag om dit te plaatsen op haar vernieuwde website. “In deze rare tijden, waarin je elkaar moeilijk persoonlijk kan treffen, is een goede website van groot belang” vindt voorzitter André Morsink. Daarom belangrijke verslagen op de website. 

Eind maart dit jaar publiceerden wij de uitslag van een grote enquête onder de huurders, waarop maar liefst 177 huurders reageerden. Deze keer treft u de jaarstukken 2019 aan op de website www.huurdersbelanggbh.nl/publicaties

Huurders en woningzoekenden willen actie tegen de wooncrisis van gemeente

Persbericht 27-11-2020

Huurders en woningzoekenden uit de Hof van Twente willen dat de gemeente in actie komt tegen de wooncrisis! Ze roepen in een petitie de gemeente op om zich uit te spreken tegen het landelijke woonbeleid dat lokaal voor tal van problemen zorgt.

Gemeenten hebben de taak gekregen om te zorgen voor voldoende woningen, maar ondertussen zorgt het landelijke beleid ervoor dat dat niet lukt. Zo geldt er sinds 2013 een belasting op sociale huur (de verhuurderheffing) die ervoor zorgt dat de huren fors stijgen en er veel te weinig geld naar duurzaam onderhoud en nieuwbouw gaat. Ook kunnen gemeenten weinig ondernemen tegen de hoge prijzen in de vrije sector omdat de landelijke overheid hier geen beleid op maakt.

‘Dat moet anders. Wij roepen de gemeente op hier een punt van te maken bij het Kabinet. Wij zitten hier ook met mensen die helemaal geen geschikte woning kunnen vinden door slecht landelijk beleid’, aldus André Morsink, voorzitter van de Stichting Huurdersbelang Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden, namens de actievoerders. De petitie is online te ondertekenen en ook te vinden op onze website

De lokale actie is onderdeel van een landelijke campagne tegen de wooncrisis van de Woonbond en DeGoedeZaak. In een landelijke petitie gericht aan de aankomende minister van Volkshuisvesting roepen deze organisaties op om eindelijk in te zetten op voldoende huurwoningen en betaalbaar wonen. Link: wegmetdewooncrisis.nl

Contactgegevens

Vragenformulier huurdersorganisatie

Persoonlijke gegevens
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden