Geen objecten gevonden

Governance

Goed bestuur (good governance)

Governance gaat over de mate waarin deugdelijk bestuur plaatsvindt. Viverion wil geïnteresseerden en belanghebbenden inzicht geven in de governancestructuur van haar organisatie. Belangrijke onderwerpen zijn transparantie, het afleggen van verantwoording en - waar mogelijk - het betrekken van belanghebbenden bij de besluitvorming. De regels daarvoor zijn voor een deel terug te vinden in Governancecode woningcorporaties en in de wettelijke regelgeving waaronder een corporatie valt. Viverion is in juni 2020 beoordeeld door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). U vindt de brief van het WSW hier.

Viverion is lid van Aedes (branchevereniging van woningcorporaties). Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijven we de Governancecode. Hierin laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving. 

Integriteitscode en klokkenluidersregeling

Om een leidraad te bieden bij het integer handelen, heeft Viverion een integriteitscode opgesteld. De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Download de integriteitscode. Daarnaast is er een voorziening voor het melden van misstanden (of het vermoeden ervan) in de vorm van een klokkenluidersregeling.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op de directie van Viverion en de algemene gang van zaken van de stichting en de met de stichting verbonden ondernemingen. Daarnaast adviseert de rvc de directie op verschillende gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de rvc op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. De taken en werkwijze van onze rvc zijn vastgelegd in een reglement. Tevens is er een algemene profielschets van onze rvc beschikbaar en een rooster van aftreden.

Per 9 januari 2019 bestaat de rvc van Viverion uit de heer Thielen (voorzitter RvC en tevens lid selectie- en remuneratiecommissie), de heer de Jager (vice-voorzitter RvC en tevens lid auditcommissie), mevrouw Nijhuis (op voordracht van de huurdersorganisaties), mevrouw Verlaan (voorzitter selectie- en remuneratiecommissie), mevrouw Ester (voorzitter auditcommissie) en de heer Folkeringa (op voordracht van de huurdersorganisaties).

Auditcommissie

De Auditcommissie ziet erop toe dat de organisatie sluitende procedures en controlesystemen onderhoudt, ter beheersing van de financiële en operationele risico's. Daarnaast houdt zij controle op de integriteit van de financiële rapportages. Ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de rvc en de Statuten is een reglement auditcommissie opgesteld. 

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit leden van de rvc en houdt zich onder andere bezig met de benoeming en het ontslag van directieleden en de bezoldiging van de directie. Hiervoor geldt het bijgevoegde reglement.

Leden rvc

Jacques Thielen, voorzitter van de RvC
en lid remuneratiecommissie
https://www.linkedin.com/in/jacquesthielen/

Willem de Jager, vice-voorzitter RvC
en lid auditcommissie
https://www.linkedin.com/in/willem-de-jager-04255b25/

Annette Nijhuis, op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd
https://www.linkedin.com/in/annette-nijhuis-95240a11/

Hanneke Ester, voorzitter auditcommissie
https://www.linkedin.com/in/hanneke-ester-82329a1/

Pieter Folkeringa, op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd
https://www.linkedin.com/in/pieter-folkeringa-a000a219/

Wendy Verlaan, voorzitter remuneratiecommissie
https://www.linkedin.com/in/wendyverlaan/

Deel deze pagina