Governance

Good governance

Governance - goed bestuur - gaat over de mate waarin deugdelijk bestuur plaatsvindt. Viverion wil geïnteresseerden en belanghebbenden inzicht geven in de governancestructuur van haar organisatie. Belangrijke onderwerpen zijn transparantie, het afleggen van verantwoording en waar mogelijk het betrekken van belanghebbenden bij de besluitvorming. De regels daarvoor zijn voor een deel terug te vinden in Governancecode woningcorporaties en in de wettelijke regelgeving waaronder een corporatie valt.

Viverion is lid van Aedes (branchevereniging van woningcorporaties). Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijven we de Governancecode. Hierin laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving. 

Integriteitscode en klokkenluidersregeling
Om een leidraad te bieden bij het integer handelen, heeft Viverion een integriteitscode opgesteld. De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast is er een 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid' (voorheen heette dit de Klokkenkluidersregeling).

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op de directie van Viverion. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in dit Bestuursreglement. Daarnaast houdt de rvc toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en de met de stichting verbonden ondernemingen. De rvc adviseert de directie op verschillende gebieden en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de rvc op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. De taken en werkwijze van de rvc zijn vastgelegd in dit reglement. Ook is er een algemene profielschets van onze rvc en een rooster van aftreden.

De rvc bestaat uit de heer Thielen (voorzitter RvC en lid selectie- en remuneratiecommissie), de heer De Jager (voorzitter auditcommissie), mevrouw Nijhuis (op voordracht van de huurdersorganisaties), mevrouw Verlaan (vice-voorzitter RvC en voorzitter selectie- en remuneratiecommissie), de heer Folkeringa (op voordracht van de huurdersorganisaties) en mevrouw Laan-Engels (lid auditcommissie). 

Auditcommissie
De Auditcommissie ziet erop toe dat de organisatie sluitende procedures en controlesystemen onderhoudt, ter beheersing van de financiële en operationele risico's. Daarnaast houdt zij controle op de integriteit van de financiële rapportages. Ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de rvc en de Statuten is een reglement auditcommissie opgesteld. 

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat uit leden van de rvc en houdt zich onder andere bezig met de benoeming en het ontslag van directieleden en de bezoldiging van de directie. Hiervoor geldt het bijgevoegde reglement.

 

Leden rvc

Jacques Thielen

voorzitter van de RvC
en lid remuneratiecommissie

LinkedIn
 

Willem de Jager

voorzitter auditcommissie

LinkedIn
 

Annette Nijhuis

op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd

LinkedIn

Evelyne Laan-Engels

lid auditcommissie

LinkedIn

Pieter Folkeringa

op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd

LinkedIn

Wendy Verlaan

vice-voorzitter rvc en voorzitter selectie- en remuneratiecommissie

LinkedIn