Contact

Visitatie

Wat is visitatie?

Visitatie is een methode waarmee corporaties verantwoording afleggen over hun maatschappelijke prestaties. Volgens deze methode worden corporaties op verschillende onderdelen beoordeeld. Zo wordt gekeken naar de lokale, regionale en landelijke opgaven en ambities en prestaties. Maar ook naar de prestaties op het gebied van vermogen en governance. De uitkomsten van de visitatie geven woningcorporaties handvatten voor het verder verbeteren van de prestaties.

Visitatierapport

Volgens de Governancecode moet een visitatie een periode van vier jaar bestrijken. Het is een terugblik op de achterliggende vier jaren. De visitatie wordt uitgevoerd door een adviesbureau dat geaccrediteerd is door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Het adviesbureau legt het eindrapport voor aan deze stichting. Die beoordeelt de rapportage en maakt de rapportage openbaar. Ook registreert de stichting de goedgekeurde visitaties.

Meeste recente visitatie

Viverion is in het eerste halfjaar van 2019 voor de derde keer gevisiteerd. Bekijk hiernaast het Visitatierapport 2019 en de bestuurlijke reactie van de directie en raad van commissarissen van Viverion.

Documenten visitatie 2019

Visitatierapport 2019 

Bestuurlijke reactie op visitatie